Projekt UE

DOTACJE UNIJNE

Tytuł projektu: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych farb antykorozyjnych poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Firma Z.P.U.H NOFAR informuje, iż w dniu 25.04.2017 r. roku została podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowa o dofinansowanie projektu pn.” Wdrożenie do produkcji innowacyjnych farb antykorozyjnych poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” o numerze  RPSW.02.05.00-26-0306/16-00  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowitą wartość projektu wynosi: 665 184,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 397 543,44 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup technologii produkcji, środków trwałych w postaci 2 maszyn: Zestaw do wprowadzania proszków do cieczy wraz z akcesoriami typ I oraz typ II oraz zakup komputera stacjonarnego i oprogramowania sklepu internetowego. W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie innowacyjność procesowa i produktowa obejmująca nowoczesny proces produkcji farb antykorozyjnych wodorozcieńczalnych oraz farb antykorozyjnych rozcieńczalnikowych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w firmie Nofar.

Projekt przyczynia się ponadto do realizacji celów szczegółowych, m.in.:

– wprowadzenie do oferty nowych produktów,

– wzrost konkurencyjności na rynku polskim i zagranicznym,

– rozszerzenie działalności o rynki wschodnie,

– wzrost zatrudnienia,

– ochrona środowiska,

– kreacja marki firmy jako podmiotu innowacyjnego,

– wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Projekt będzie prowadził do wprowadzenia nowych produktów do oferty firmy Nofar poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy na rynku europejskim.

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:
– wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;
– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.